стыковка МЕДок с 1С

Звіт про суми податкових пільг

Звіт про суми податкових пільг

 


Закінчився перший місяць нового 2018 року. Настає період звітування платників за результатами господарської діяльності 2017 року.

У нашому матеріалі ми хочемо нагадати нашим читачам, які користуються податковими пільгами, про необхідність вчасно подати до контролюючого органу Звіт про суми податкових пільг.

Звертаємо увагу, що Звіт про суми податкових пільг, форму якого затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233 «Про порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (далі – Звіт про пільги) починаючи із 2017 року у відповідності до п.46.1 ПКУ набув статусу податкової декларації.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (далі – Порядок № 1233) є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (п. 1 Порядку № 1233).

Нагадаємо, що відповідно до п.30.1 ПКУподаткова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2 ПКУ.

Пунктом 3 Порядку № 1233 визначено, що звіт про суми податкових пільг подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Як відомо нашим читачам, неподання або несвоєчасне подання платником податків декларацій чи іншої обов’язкової звітності відповідно до ст. 120.1 ПКУ має наслідком накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, а повторне протягом року аналогічне порушення — накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Таким чином, за неподання або несвоєчасне подання Звіту про пільги застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 120.1 ПКУ.

Про це вчергове нагадують податківці у листі ДФСУ від 17.01.2018 № 1390/7/99-99-12-02-04-17 «Про застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання (неподання) звіту про суми податкових пільг».

Насамкінець дещо про особливості складання та подання Звіту про пільги.

Звіт про суми податкових пільг заповнюється з початку року наростаючим підсумком.

Звіт про пільги подається до контролюючого органу за місцем реєстрації суб’єкта господарювання (тому філії та структурні підрозділи звіт не подають).

Формою звіту і Порядком 1233 не передбачено механізм подання уточнюючого звіту, тому допущені помилки слід виправляти в наступному Звіті в межах року.

Для складання Звіту про пільги слід користуватись затвердженими ДФСУ Довідниками податкових пільг, які містять вичерпні переліки пільг, встановлені Податковим кодексом.

При складанні Звіту про пільги за 2017 рік використовуються наступні довідники: Довідник № 85/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник №85/2 інших податкових пільг станом на 31.12.2017 року.

Для правильного заповнення даних Звіту про пільги щодо ПДВ варто скористатись положеннями наказу ДПАУ від 29.03.2011 № 167 «Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України»
Закончился первый месяц нового 2018 года. Наступает период отчетности плательщиков по результатам хозяйственной деятельности 2017 года.

В нашем материале мы хотим напомнить нашим читателям, которые пользуются налоговыми льготами, о необходимости вовремя подать в контролирующий орган Отчет о суммах налоговых льгот.

Обращаем внимание, что Отчет о суммах налоговых льгот, форма которого утверждена постановлением КМУ от 27.12.10 г… № 1233 «О порядке учета сумм налогов и сборов, не уплаченных субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот» ( далее — Отчет о льготах) начиная с 2017 в соответствии с п.46.1 НКУ получил статус налоговой декларации.

Порядок учета сумм налогов и сборов, не уплаченных субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот (далее — Порядок № 1233) является обязательным для выполнения субъектами хозяйствования, которые в соответствии с НКУ не платят налоги и сборы в бюджет в связи с получением налоговых льгот (п. 1 Порядка № 1233).

Напомним, что согласно п.30.1 НКУ налоговая льгота — это предусмотренное налоговым и таможенным законодательством освобождение налогоплательщика от обязанности по начислению и уплате налога и сбора, уплата им налога и сбора в меньшем размере при наличии оснований, определенных п.30.2 НКУ .

Пунктом 3 Порядка № 1233 определено, что отчет о суммах налоговых льгот подается субъектом хозяйствования за три, шесть, девять и двенадцать календарных месяцев по месту его регистрации в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем налогового периода. В случае, если субъект хозяйствования льготами не пользуется, отчет не подается.

Как известно нашим читателям, непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком деклараций или иной обязательной отчетности в соответствии со ст. 120.1 НКУ влечет наложение штрафа в размере 170 гривен за каждое такое непредставление или несвоевременное представление, а повторное в течение года аналогичное нарушение — штраф в размере 1020 гривен.

Таким образом, за непредставление или несвоевременное представление Отчета о льготах применяются штрафные санкции, предусмотренные ст. 120.1 НКУ.

Об этом в очередной раз напоминают налоговики в письме ГФСУ от 17.01.2018 № 1390/7 / 99-99-12-02-04-17 «О применении штрафных санкций за несвоевременное представление (непредставление) отчета о суммах налоговых льгот».

Наконец несколько об особенностях составления и представления Отчета о льготах.

Отчет о суммах налоговых льгот заполняется с начала года нарастающим итогом.

Отчет о льготах подается в контролирующий орган по месту регистрации субъекта хозяйствования (так филиалы и структурные подразделения отчет не подают).

Формой отчета и Порядком 1233 не предусмотрено механизм подачи уточняющего отчета, поэтому допущены ошибки следует исправлять в следующем отчете в пределах года.

Для составления Отчета о льготах следует пользоваться утвержденными ГФСУ справочник налоговых льгот, которые содержат исчерпывающие перечни льгот, установленных Налоговым кодексом.

При составлении Отчета о льготах по 2017 используются следующие справочники: Справочник № 85/1 налоговых льгот, являются потерями доходов бюджета, и Справочник №85 / 2 других налоговых льгот по состоянию на 31.12.2017 года.

Для правильного заполнения данных Отчета о льготах по НДС следует воспользоваться положениями приказа ГНАУ от 29.03.2011 № 167 «Об утверждении Порядка определения сумм налогов и сборов, не уплаченных субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот по операциям, осуществляются на таможенной территории Украины »
10:34
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!